جزئیات قرارداد

دفاتر تسهیل گری

  • تاریخ شروع : 1398/01/24
  • تاریخ پایان : مشخص نشده
  • مدت قرارداد : 365 روز
  • مبلغ قرارداد : 3/850/000/000 ریال
  • روش انتخاب پیمانکار : ارزیابی وزارت کشور و مشاور ملی طرح
  • پیمانکار : خانه آوات (خرمشهر ) با شناسه ملی 14008263981 و کد اقتصادی 411663983868
  • مدیر عامل : لیلی بهزاد نیا
  • کارفرما : استانداری خوزستان