جزئیات قرارداد

دفاتر تسهیل گری

  • تاریخ شروع : مشخص نشده
  • تاریخ پایان : مشخص نشده
  • مدت قرارداد : 365 روز
  • مبلغ قرارداد : 3/850/000/000 ریال
  • روش انتخاب پیمانکار : ارزیابی وزارت کشور و مشاور ملی طرح
  • پیمانکار : شرکت طرح نگار تاریانا با شناسه ملی 14007463556 و کد اقتصادی 411614143989
  • مدیر عامل : فرخنده احمدی بابادی
  • کارفرما : استانداری خوزستان