جزئیات قرارداد

هیئت اندیشه ورز

  • تاریخ شروع : مشخص نشده
  • تاریخ پایان : مشخص نشده
  • مدت قرارداد : 120 روز
  • مبلغ قرارداد : 170/000/000 ریال
  • روش انتخاب پیمانکار : سابقه حسن فعالیت
  • پیمانکار : دکتر حسین ملتفت با شناسه ملی مشخص نشده و کد اقتصادی مشخص نشده
  • مدیر عامل : دکتر حسین ملتفت
  • کارفرما : استانداری خوزستان