جزئیات قرارداد

مقابله با بیماری کرونا

  • تاریخ شروع : 1396/12/23
  • تاریخ پایان : مشخص نشده
  • مدت قرارداد : 90 روز
  • مبلغ قرارداد : 200/000/000 ریال
  • روش انتخاب پیمانکار : سابقه حسن فعالیت
  • پیمانکار : موسسه حامیان آسیب دیدگان با شناسه ملی 14007491752 و کد اقتصادی 411666643684
  • مدیر عامل : حسین بدری حاجیور
  • کارفرما : استانداری خوزستان