جزئیات قرارداد

حقوق شهروندی صیانت

  • تاریخ شروع : 1396/06/11
  • تاریخ پایان : مشخص نشده
  • مدت قرارداد : 150 روز
  • مبلغ قرارداد : 350/000/000 ریال
  • روش انتخاب پیمانکار : سابقه حسن فعالیت
  • پیمانکار : موسسه سفیر امین با شناسه ملی 14007036150 و کد اقتصادی مشخص نشده
  • مدیر عامل : احمد رضا فاطمی کیا
  • کارفرما : استانداری خوزستان