جزئیات قرارداد

آسیب شناسی سیل خوزستان وتدوین شناسنامه مناطق سیل زده

  • تاریخ شروع : مشخص نشده
  • تاریخ پایان : مشخص نشده
  • مدت قرارداد : 150 روز
  • مبلغ قرارداد : 100/000/000 ریال
  • روش انتخاب پیمانکار : مشخص نشده
  • پیمانکار : دانشگاه شهید چمران با شناسه ملی مشخص نشده و کد اقتصادی مشخص نشده
  • مدیر عامل : علی حقیقی
  • کارفرما : استانداری خوزستان