جزئیات قرارداد

مقابله با بیماری کرونا

  • تاریخ شروع : مشخص نشده
  • تاریخ پایان : مشخص نشده
  • مدت قرارداد : 120 روز
  • مبلغ قرارداد : 500/000/000 ریال
  • روش انتخاب پیمانکار : سابقه حسن فعالیت
  • پیمانکار : جمعیت باز آفرینان خوزستان با شناسه ملی 14008125195 و کد اقتصادی 411655519389
  • مدیر عامل : محسسن عبده کلاهچی
  • کارفرما : استانداری خوزستان