جزئیات قرارداد

تدریس دوره آموزشی "آشنایی با قوانین و مقررات شهرداری". "آشنایی با قوانین و مقررات مناقصه و مزایده در شهرداری ها و دهیاری ها"

  • تاریخ شروع : مشخص نشده
  • تاریخ پایان : مشخص نشده
  • مدت قرارداد : 2 روز
  • مبلغ قرارداد : 9/600/000 ریال
  • روش انتخاب پیمانکار : مشخص نشده
  • پیمانکار : مسعود آرایی با شناسه ملی مشخص نشده و کد اقتصادی مشخص نشده
  • مدیر عامل : مسعود آرایی
  • کارفرما : استانداری خوزستان