جزئیات قرارداد

نیاز سنجی آموزشی اولیاء دانش آموزان مدارس دوره ی اول متوسطه آموزش و پرورش استان خوزستان در زمینه پیشگیری از اعتیاد و مواد مخدر

  • تاریخ شروع : مشخص نشده
  • تاریخ پایان : مشخص نشده
  • مدت قرارداد : 180 روز
  • مبلغ قرارداد : 101/000/000 ریال
  • روش انتخاب پیمانکار : مشخص نشده
  • پیمانکار : زهرا دشت بزرگ با شناسه ملی مشخص نشده و کد اقتصادی مشخص نشده
  • مدیر عامل : زهرا دشت بزرگ
  • کارفرما : استانداری خوزستان (شورای مبارزه بامواد مخدر)