جزئیات قرارداد

ارائه مدلی در شناسایی راهبردی پیشگیری از اعتیاد در بین دانشجویان دانشگاه های استان خوزستان

  • تاریخ شروع : مشخص نشده
  • تاریخ پایان : مشخص نشده
  • مدت قرارداد : 180 روز
  • مبلغ قرارداد : 100/000/000 ریال
  • روش انتخاب پیمانکار : مشخص نشده
  • پیمانکار : پرویز عسکری با شناسه ملی مشخص نشده و کد اقتصادی مشخص نشده
  • مدیر عامل : پرویز عسکری
  • کارفرما : استانداری خوزستان (شورای مبارزه بامواد مخدر)