جزئیات قرارداد

بررسی رابطه بین رضایت شغلی ، انگیزش شغلی و تعهد حرفه ای با استرس شغلی در کارکنان استانداری خوزستان (ستاد، فرمانداریها و بخشداریها)

  • تاریخ شروع : مشخص نشده
  • تاریخ پایان : مشخص نشده
  • مدت قرارداد : 180 روز
  • مبلغ قرارداد : 700/000/000 ریال
  • روش انتخاب پیمانکار : مشخص نشده
  • پیمانکار : آذین محمودی با شناسه ملی مشخص نشده و کد اقتصادی مشخص نشده
  • مدیر عامل : آذین محمودی
  • کارفرما : استانداری خوزستان