جزئیات قرارداد

مستند سازی تجارب مدیریتی در راهپیمایی اربعین دراستان خوزستان

  • تاریخ شروع : مشخص نشده
  • تاریخ پایان : مشخص نشده
  • مدت قرارداد : 180 روز
  • مبلغ قرارداد : 750/000/000 ریال
  • روش انتخاب پیمانکار : مشخص نشده
  • پیمانکار : سجاد بهمنی با شناسه ملی مشخص نشده و کد اقتصادی مشخص نشده
  • مدیر عامل : سجاد بهمنی
  • کارفرما : استانداری خوزستان