جزئیات قرارداد

مستند سازی تجربیات مدیریت بحران سیل اخیر در استان خوزستان

  • تاریخ شروع : مشخص نشده
  • تاریخ پایان : مشخص نشده
  • مدت قرارداد : 150 روز
  • مبلغ قرارداد : 670/000/000 ریال
  • روش انتخاب پیمانکار : مشخص نشده
  • پیمانکار : جهاددانشگاهی با شناسه ملی مشخص نشده و کد اقتصادی مشخص نشده
  • مدیر عامل : سید علیرضا علوی
  • کارفرما : استانداری خوزستان