جزئیات قرارداد

بررسی ادارک از فساد اداری و شناسایی عوامل موثر بر بروز آن در سازمانهای دولتی استان خوزستان و ارایه راهکارهای مدیریتی جهت بهبود سلامت اداری(مورد مطالعه منتخبی ازسازمان های دولتی

  • تاریخ شروع : مشخص نشده
  • تاریخ پایان : مشخص نشده
  • مدت قرارداد : 270 روز
  • مبلغ قرارداد : 750/000/000 ریال
  • روش انتخاب پیمانکار : مشخص نشده
  • پیمانکار : دانشگاه شهید چمران با شناسه ملی مشخص نشده و کد اقتصادی مشخص نشده
  • مدیر عامل : علی حقیقی
  • کارفرما : استانداری خوزستان