جزئیات قرارداد

قرارداد طراحی و پشتیبانی سامانه تنظیم کالای اساسی (ساتکا)

  • تاریخ شروع : 1398/10/14
  • تاریخ پایان : 1399/07/14
  • مدت قرارداد : 270 روز
  • مبلغ قرارداد : 3/187/000/000 ریال
  • روش انتخاب پیمانکار : استعلام بهاء
  • پیمانکار : شرکت هامون مهر اکسین با شناسه ملی 1757290591 و کد اقتصادی 411497991414
  • مدیر عامل : حجت چراغچی
  • کارفرما : استانداری خوزستان(معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی)