جزئیات قرارداد

طراحی گرافیکی و تهیه نسخه الکترونیک فرصت های سرمایه گذاری خوزستان

  • تاریخ شروع : 1399/04/28
  • تاریخ پایان : مشخص نشده
  • مدت قرارداد : 365 روز
  • مبلغ قرارداد : 1/530/000/000 ریال
  • روش انتخاب پیمانکار : استعلام بهاء
  • پیمانکار : کانون آگهی و تبلیغاتی هدف با شناسه ملی مشخص نشده و کد اقتصادی 945961561
  • مدیر عامل : نجمه حاجی کو همدانی
  • کارفرما : استانداری خوزستان(معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی)