جزئیات قرارداد

برنامه های کاهش آسیب ها

  • تاریخ شروع : 1396/12/16
  • تاریخ پایان : مشخص نشده
  • مدت قرارداد : 180 روز
  • مبلغ قرارداد : 1/500/000/000 ریال
  • روش انتخاب پیمانکار : سابقه حسن فعالیت
  • پیمانکار : موسسه ایلیا مهر سحر با شناسه ملی 14003369169 و کد اقتصادی 411447775719
  • مدیر عامل : لیلا دهقان
  • کارفرما : استانداری خوزستان