جزئیات قرارداد

بازنگری و بروز رسانی مطالعات پیش امکانسنجی فنی، مالی و اقتصادی بسته های فرصت های سرمایه گذاری استان

  • تاریخ شروع : 1396/06/04
  • تاریخ پایان : 1396/12/04
  • مدت قرارداد : 180 روز
  • مبلغ قرارداد : 1/240/663/900 ریال
  • روش انتخاب پیمانکار : استعلام بهاء
  • پیمانکار : شرکت مهندسی شهریگ با شناسه ملی 10103559476 و کد اقتصادی 411333686445
  • مدیر عامل : سید رضا شفیعی نسب
  • کارفرما : استانداری خوزستان(معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی)