جزئیات قرارداد

تدوین برنامه عملیاتی جهش تولید سال 1399

  • تاریخ شروع : 1399/04/02
  • تاریخ پایان : 1399/08/02
  • مدت قرارداد : 120 روز
  • مبلغ قرارداد : 2/300/000/000 ریال
  • روش انتخاب پیمانکار : استعلام بهاء
  • پیمانکار : سازمان مدیریت صنعتی -نمایندگی خوزستان با شناسه ملی 14005117196 و کد اقتصادی مشخص نشده
  • مدیر عامل : یدالله مهر علی زاده
  • کارفرما : استانداری خوزستان(معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی)