جزئیات قرارداد

دفاتر تسهیل گری

  • تاریخ شروع : مشخص نشده
  • تاریخ پایان : 1402/06/09
  • مدت قرارداد : 365 روز
  • مبلغ قرارداد : 4/440/000/000 ریال
  • روش انتخاب پیمانکار : ارزیابی وزارت کشور و مشاور ملی طرح
  • پیمانکار : موسسه بهزیست یاران با شناسه ملی 14000106307 و کد اقتصادی 411137783898
  • مدیر عامل : نور علی میر ابراهیمی
  • کارفرما : استانداری خوزستان