جزئیات قرارداد

فرماندهی نیروی انتظامی

  • تاریخ شروع : مشخص نشده
  • تاریخ پایان : مشخص نشده
  • مدت قرارداد : 120 روز
  • مبلغ قرارداد : 3/417/500/000 ریال
  • روش انتخاب پیمانکار : سابقه حسن فعالیت
  • پیمانکار : نیروی انتظامی با شناسه ملی 14003601904 و کد اقتصادی مشخص نشده
  • مدیر عامل : حیدر عباس زاده
  • کارفرما : استانداری خوزستان